A+ A A-

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven kunt u veel up-to-date project-informatie vinden op de websites - www.smartwayz.nl - en - www.mirtA67.nl - We zijn betrokken bij de ontwikkelingen en houden u zoveel mogelijk op de hoogte.

Status N279

Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de leefbaarheid. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken. Regionale bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat hebben eind juni 2017 een advies aan de provincie gegeven voor de toekomstbestendige aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten. Het Provinciaal Inpassingplan (PIP) met het uitgewerkte plan en de achterliggende onderzoeken en rapporten is eind oktober 2018 door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan Provinciale Staten zodat zij er een definitief besluit over kunnen nemen. De realisatie van de nieuwe weg moet in 2020 starten.

Het plan houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen

Planfase: Planstudie/Realisatie

Vaststellen PIP door Provinciale Staten: 2018
Ter inzage PIP voor beroep: 2019
Start realisatie: 2020
Oplevering: 2023

Status A67

De afgelopen maanden is er intensief bestuurlijk overleg gevoerd over het Voorkeursalternatief voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Afgelopen woensdag 21 november heeft het BO-MIRT plaatsgevonden, het jaarlijkse bestuurlijk overleg tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister. In dit overleg zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen minister en regio over het voorkeursalternatief voor de A67 Leenderheide-Zaarderheiken. Het pakket waarvoor de minister en de regio hebben gekozen bestaat aan de ene kant uit maatregelen om de capaciteit van de weg structureel te vergroten, en aan de andere kant uit maatregelen voor de korte termijn. Met dit pakket aan maatregelen gaat men ervanuit dat de problemen op de A67 m.b.t. doorstroming en verkeersveiligheid worden aangepakt.

Toekomstvaste capaciteitsvergroting

De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Eindhoven naar Geldrop wordt een derde rijstrook toegevoegd. Op de noordelijke rijbaan, in de richting van Eindhoven, wordt de capaciteit uitgebreid met behulp van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer. Ook na de realisatie van de capaciteitsvergroting zal monitoring en evaluatie van de verkeerskundige situatie op de A67 en op het netwerk in Zuid-Nederland plaatsvinden. Op basis van deze monitoring kunnen de betrokken partijen afwegen of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn op de A67. Bijvoorbeeld door middel van verbreding van de snelweg tot Asten.

Aanvullende korte termijn maatregelen

Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een pakket aan Smart Mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur.

De gekozen Smart Mobility-maatregelen zijn erop gericht om de hoeveelheid verkeer te verminderen, de doorstroming te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat geïnvesteerd wordt in het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder wordt ingezet op het meten van de bandenspanning van vrachtwagens, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen.

Bij kleine infrastructurele maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het aanleggen van pechhavens op wegvakken op het Brabantse deel van de A67 die niet verbreed worden, en om het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Ook worden verschillende aansluitingen aangepast ten oosten van Geldrop, zoals de toeritten bij Asten en Someren, en de afritten Helden en Sevenum. Tenslotte wordt de aansluiting Zaarderheiken aangepast.

De volgende stap in de Verkenning is dat het Voorkeursalternatief wordt uitgewerkt in een concept-Structuurvisie. Deze wordt volgens planning medio december gepubliceerd. Gedurende zes weken wordt eenieder weer in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Structuurvisie.

Tijdens de periode van terinzagelegging worden begin 2019 weer twee inspraakavonden georganiseerd in Geldrop en Sevenum. Ingediende zienswijzen worden vervolgens verwerkt, waarna de Structuurvisie definitief wordt vastgesteld. Daarmee is de Verkenning afgerond. Aansluitend zal de Planuitwerkingsfase worden opgestart.